En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes interesser i straffesaker. Du har rett på bistandsadvokat i alle faser av saken.

Både de som har vært utsatt for en straffbar handling (fornærmede) og etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat.  For eksempel har fornærmede i saker om visse typer seksuelle overgrep krav på bistandsadvokat. Det er det offentlige som betaler for bistandsadvokaten.

I utgangspunktet så er det retten oppnevner bistandsadvokaten, og retten vil da oppnevne en av de faste bistandsadvokatene i rettskretsen. Dersom du (som har rett på bistandsadvokat) istedenfor ønsker en annen advokat, vil denne som regel bli oppnevnt.

I saker hvor fornærmede og etterlatte har krav på bistandsadvokat, fremmes et eventuelt erstatningskrav av bistandsadvokaten. Dette er et sivilt krav som vil bli behandlet samtidig som straffesaken. Å ha bistandsadvokat er imidlertid ingen forutsetning for å fremme et erstatningskrav.