Det følger av barneloven at barn og foreldre som ikke bor sammen i utgangspunktet har rett til samvær. Det påligger begge foreldrene å følge opp dette. Samværsforelderen har en omsorgsplikt under samværet, og dette betyr bland annet at man må å følge opp praktiske ting som mat, helse, sosiale relasjoner etc. Foreldrene står i utgangspunktet fritt til å avtale omfanget av samværet. Dersom det blir tvist om omfanget av samvær eller tvist om hvordan samværet blir utført, og dette ikke kan løses i samråd med advokat eller familievernkontoret, kan samværsspørsmålet bringes inn for domstolen, som avgjør omfanget og eventuelle vilkår for samværet.