Koronaviruset får mange følger for arbeidstakere, både for de som er smittet og de som ikke er smittet. Det er særlig usikkerhet rundt inntekt som skaper bekymring. Nedenfor har vi skrevet kort om dine rettigheter dersom du permitteres, eller dersom du må være hjemme fordi du eller noen i husstanden din blir syk. Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller behøver bistand.

Permittering

Permittering innebærer at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt, og arbeidsgiver fritas for lønnsplikt etter en viss tid. Dette er en midlertidig ordning, slik at det forutsettes at arbeidstaker senere skal gå tilbake til sin normale arbeidsordning.

For fagorganiserte er grunnlaget for permittering ofte å finne i tariff- eller hovedavtale. For andre er grunnlaget i all hovedsak ulovfestet. Det kreves at arbeidsgiver har saklig grunn for å permittere arbeidstaker. Følgene av koronautbruddet kan være en slik saklig grunn, for eksempel fordi bedriften har lavere etterspørsel.

Arbeidstaker skal i utgangspunktet varsles om permitteringen 14 dager før den trer i kraft. Ved uforutsette hendelser er imidlertid varslingsfristen kun to dager.

De alminnelige reglene om arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering innebærer at arbeidsgiver skal betale lønn i 15 dager (arbeidsgiverperiode 1). Unntak gjelder ved brann, ulykker eller naturomstendigheter. Koronaviruset omfattes ikke av dette unntaket. Etter denne perioden betaler staten dagpenger i inntil 26 uker i en periode på 18 måneder (fritaksperiode), før arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntrer. Regjeringen har imidlertid varslet endringer som innebærer at staten skal ta en større del av regningen. Meningen er å hindre at bedrifter går konkurs på grunn av følgene av koronaviruset.

Sykepenger

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Koronaviruset er en sykdom. På vanlig måte må man bruke egenmelding og sykemelding for å kunne ha rett på sykepenger.

Dette innebærer at på samme måte som ellers må en lege foreta en faglig forsvarlig vurdering av om du kan være smittet av viruset. I utgangspunktet kreves det en personlig undersøkelse, men det kan gjøres unntak der det antas at pasienten kan ha eller har en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Koronaviruset omfattes av dette, slik at man kan få sykemelding over telefon.

Man har imidlertid plikt til å bidra til hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet. Dersom du ikke er hardt rammet av viruset, men må isoleres for å ikke smitte andre, kan det være aktuelt med hjemmekontor. Da kan sykemelding unngås, og du har ikke rett til sykepenger.

Dersom du er hjemme fordi noen i husstanden din blir satt i karantene, må det skilles mellom de tilfeller hvor det er grunn til å anta at du kan være syk, og de tilfeller hvor det ikke foreligger slik grunn. Hvis du må være hjemme selv om du ikke er syk fordi noen i husstanden din blir satt i karantene, kan du ikke sykemeldes. Dersom du kan være syk fordi noen i husstanden kan være det, må du få en lege til å foreta en vurdering av om du antas å være smittebærer. Da kan du ha rett til sykemelding.

Fri rettshjelp

Har du fått et vedtak fra NAV som du ønsker å klage på?

Dersom du oppfyller inntekts- og formuesgrensene, så kan du ha rett til fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at det offentlige dekker hele eller deler av kostnader til advokat.

Du som får fri rettshjelp må som hovedregel betale en egenandel. I saker med fritt rettsråd tilsvarer egenandelen den offentlige salærsatsen (kr 1 060 per 13.03.2020). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen, kr 8 480‬ per 13.03.2020).

Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt på under kr 100 000 skal du ikke betale egenandel.

Informasjon fra NAV, sist oppdatert 16.03.2020:

«I en pressekonferanse fredag 13. mars la regjeringen fram flere forslag til tiltak, blant annet å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager. Stortinget har ennå ikke vedtatt endringene, eller bestemt fra hvilket tidspunkt de eventuelt skal gjelde. Arbeidsgiverperioden er derfor fortsatt 15 dager. «

Ønsker du å lese mer, så kan du klikke deg inn på følgende lenker:

Regjeringen.no:

Om koronavirus
Aktuelt

NAV:
Om permittering som følge av koronavirus
Om sykepenger
Om omsorgspenger
Koronavirus – informasjon fra NAV

Arbeidstilsynet:
Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet
Permittering