Antooon2.jpg

Anton Forssten er advokatfullmektig hos Advokat Jørgen Klaveness AS. Av juridisk erfaring har han spesialfag i sjørett samt petroleumsrett. Han har skrevet masteroppgave innenfor sjørett om forsinkelse ved levering av skip. Anton har erfaring fra flere juridiske fagfelt, blant annet:

  • Kjøpsrett: Kjøp og salg av blant annet bil og løsøre. Reklamasjon og heving.
  • Sjørett - Kjøp og salg av skip. Erstatningskrav for forsinkelser, skader på gods.
  • Arbeidsrett: Oppsigelse, avskjed, arbeidsavtaler, prosedyre og mye annet. Bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker.
  • Familierett: Forebygging og løsning av konflikter mellom ektefeller og samboere. Fastsettelse og endring av barnebidrag. Om verdier, og om samvær med og fast bosted for barn. 
  • Arverett: Testamente, avkorting av arv, tvist om gyldighet av gaver fra dement giver, et cetera. 
  • Strafferett: Generell strafferett.  
  • Bistandsadvokat: Bistår fornærmede ved anmeldelse, være til stede ved dommeravhør av barn, fremme erstatningskrav mot gjerningspersonen og mye annet.
  • Utlendingsrett: Familiegjenforening, asyl, arbeidsinnvandring, utlendingspass og reisebevis etc.
  • Bolig: Oppsigelse eller utkastelse fra bolig, tvist om leie etc. Bistår både utleier og leietaker.
  • Trygderett: Spørsmål om rettigheter og plikter i forhold til NAV, og gjennomføring av klagesaker. 

Han arbeider med tilrettelegging av saker med sikte på forhandlinger i og utenfor retten. Anton har dessuten erfaring med svensk lovgivning, og kan bistå med landsoverskridende problemstillinger.