Klage på vedtak fra NAV

backpack-black-and-white-black-and-white-1457684.jpg

De fleste vedtak Nav fatter kan påklages, jf. folketrygdloven § 21-12 og forvaltningsloven § 28. Dette innebærer at saken skal prøves på nytt av et organ som er overordnet det som har truffet vedtaket. For eksempel vil et avslag på krav om arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, dagpenger, sykepenger og stønader kunne klages på. Det samme gjelder vedtak fra Nav om at du skal tilbakebetale mottatte ytelser.

 

Fri rettshjelp

Det kan være til hjelp å engasjere en advokat når du skal klage på et vedtak fra Nav. Advokathjelp kan imidlertid være dyrt, og derfor er det viktig å finne ut om du har rett til fri rettshjelp. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål som går utenfor domstolene. Det kan innvilges i klagesaker etter folketrygdloven § 21-12 dersom klageren har inntekt og formue under nærmere bestemte grenser. Nå, i april 2019, er inntektsgrensen kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen er kr 100 000,-. For ektefeller og andre med felles økonomi skal inntekt og formue legges sammen, slik at hvis for eksempel den ene ektefellen har kr 50 000 i formue og den andre har kr 60 000 i formue, er grensen overskredet.

Det kan unntaksvis innvilges fritt rettsråd selv om det økonomiske vilkåret ikke er oppfylt hvis kostnadene blir betydelige i forhold til klagerens økonomiske situasjon.

Fritt rettsråd er den aktuelle formen for fri rettshjelp i klagesaker mot Nav. Kostnader i forbindelse med sakstypene nevnt innledningsvis vil være mulige å få dekket gjennom fri rettshjelp.

Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. Dette er aktuelt dersom en klage på vedtak fra Nav har vært gjennom forvaltningen og skal videre til Trygderetten eller de alminnelige domstolene. Da kan fri sakførsel innvilges dersom klageren er under de overnevnte økonomiske grensene, eller hvis utgiftene til juridisk bistand blir betydelige i forhold til klagerens økonomiske situasjon. Det innvilges likevel ikke fri sakførsel hvis det er urimelig at det offentlige betaler for bistanden.

Søknader om fri rettshjelp behandles som regel av fylkesmannen. Ved innvilgning begrenses den frie rettshjelpen normalt til et visst antall timer. Klager vil da måtte dekke eventuelle overstigende timer som advokaten bruker på saken. Vi kan veilede og hjelpe deg med å søke om fri rettshjelp.

 

Hvilke sakstyper mot Nav kan vi hjelpe deg med

Vi har mye erfaring med klagesaker mot Nav, og kan bistå deg i de fleste sakstypene hvor vedtak er fattet på grunnlag av folketrygdloven: stønader, dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller vedtak om tilbakebetaling av mottatte ytelser. Dersom du har et slikt vedtak til ugunst for deg som du ønsker å klage på, kan du ta kontakt med oss. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg.