Styreansvar og kausjonsansvar i aksjeselskap

37561221_1067779273378231_1412260984378097664_n.jpg

Advokat Jørgen Klaveness AS v/ advokatfullmektig Anton Forssten fikk nylig medhold i Moss tingrett i en sak om styreansvar og kausjonsansvar i et aksjeselskap.

Forssten representerte de saksøkte. Etter en emisjon hadde saksøker blitt aksjonær og styreleder i selskapet. Senere ble det inngått en låneavtale mellom saksøker og selskapet, og i senere påtegning ble det garantert for rettidig tilbakebetaling. Alle aksjonærene skrev under på denne påtegningen. Saksøker gikk ut av selskapet noen måneder senere, og det oppsto uenighet om denne avtalen. Vedkommende mente at det gjennom påtegningen på låneavtalen ble avtalt at saksøker var kausjonist. Saksøker mente også at saksøkte var erstatningsansvarlig for selskapets drift gjennom styreansvaret i aksjeselskaper.

Kausjonsavtale:

Tingretten kom til at det ikke var inngått en kausjonsavtale. Det ble lagt vekt på at ordlyden var meget knapp, og at det da hadde formodningen mot seg at det var avtalt et betydelig økonomisk ansvar.

Retten fremhevet også at ingen av aksjonærene var enige om hva ordlyden innebar, at kausjonsansvaret ikke var nevnt i styreprotokollen fra styremøtet, og bakgrunnen for avtalen ellers.

Styreansvar, jf. aksjeloven § 17-1:

Moss tingrett konkluderte også med at det ikke forelå grunnlag for styreansvar, og dermed at Forsstens klienter ikke var erstatningsansvarlige.

Saksøker mente at saksøkte hadde tilbakeholdt opplysninger før emisjonen. Kravet vedkommende krevde erstattet gjaldt lånet til selskapet med renter, men dette kravet var ikke knyttet til aksjeinnskuddet i forbindelse med emisjonen. Da saksøkers aksjer var kjøpt tilbake for samme beløp som aksjeinnskuddet, og det ikke var knyttet vilkår til emisjonen om at han skulle yte lån til selskapet, kom retten til at det ikke var årsakssammenheng med den påstått tilbakeholdte informasjonen og beløpet saksøker krevde erstattet.

Retten kom også til at det ikke var tilbakeholdt opplysninger før kreditten ble utbetalt til selskapet.

Ingen av de saksøkte kunne holdes erstatningsansvarlig for driften etter at saksøker gikk ut av selskapet, og retten konkluderte med full frifinnelse

Tre viktige ting å få med seg fra denne saken:

(1) Pass deg for å skrive under på avtaler som ikke er kvalitetssikret. I dette tilfellet gikk det bra, men det hadde vært enda bedre å unngå hele saken. Måten å gjøre det er å lese alt det som står med liten skrift, og snakke med en advokat om nødvendig - heller før enn siden.

(2) Ta det alvorlig hvis du ser tegn på at en som du har forretninger med, noen ganger ikke spiller med 100% rene kort. Kanskje det ikke er deg det går ut over akkurat når du oppdager det. Men du kan aldri regne med at en forretning skal gå bra, hvis ikke de som du jobber sammen med er lojale.

(3) Selv om det kan være vanskelig å få andre dømt til erstatning for uforsvarlig drift, så betyr ikke det at det er risikofritt å fortsette driften av et selskap etter at egenkapitalen er tapt. Kommer du i en situasjon hvor andre risikerer å tape penger på det du gjør, så søk fagkyndig hjelp om hvordan du skal få gjort tapene så små som mulig, og holde deg selv utenfor ansvar. Her har praksis blitt svært mye strengere de siste årene.