Hvordan endre opplysninger i kjernejournal?

medical-appointment-doctor-healthcare-40568.jpeg

Hvilke personer som er en pasients nærmeste pårørende er regulert i pasient- og brukerrettighethetsloven § 1-3.   

Det er pasienten selv som skal bestemme hvilke personer som skal anses som de nærmeste pårørende. For det tilfelle at pasienten ikke er i stand til å opplyse om hvilke personer som står henne nærmest, så har loven ramset opp personer som skal anses som pasientens nærmeste pårørende.

I kronologisk rekkefølge, vil dette være ektefelle, registrert partner, personer som lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasienten eller brukeren, barn over 18 år, foreldre eller andre som har foreldreansvaret, søsken over 18 år, besteforeldre, andre familiemedlemmer som står pasienten eller brukeren nær, verg eller fremtidsfullmektig med kompetanse på det personlige området.

Det er mulig å på forhånd oppgi hvilke personer som skal anses som de nærmeste pårørende. Dette registreres i kjernejournalen - en elektronisk journal som inneholder opplysninger om deg som helsepersonell har tilgang til. Gjennom helsenorge.no sine nettsider kan man laste ned et skjema, som man enkelt fyller ut og sender inn. Det er også mulig å registrere opplysninger ved å logge inn på nettsidene.

Skjemaet finner du her: 
https://helsenorge.no/SiteCollectionDocuments/KJ_skjema_egenregistrering_kontaktpersoner.pdf

Pasient- og brukerrettighethetsloven § 1-3:

"§ 1-3.Definisjoner

I loven her menes med

a. pasient: en person som henvender seg til helse- og omsorgstjenesten med anmodning om helsehjelp, eller som helse- ogomsorgstjenesten gir eller tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle;

b. pasientens og brukerens pårørende: den pasienten eller brukeren oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. Dersom pasienten eller brukeren er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten eller brukeren, likevel slik at det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: ektefelle, registrert partner, personer som lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasienten eller brukeren, barn over 18 år, foreldre eller andre som har foreldreansvaret, søsken over 18 år, besteforeldre, andre familiemedlemmer som står pasienten eller brukeren nær, verg eller fremtidsfullmektig med kompetanse på det personlige området. Ved tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsever har den som i størst utstrekning har hatt varig og løpende kontakt med pasienten tilsvarende rettigheter som den nærmeste pårørende etter psykisk helsevernlove og loven her, dersom ikke særlige grunner taler mot dette.".