Urimelig avtale mellom næringsdrivende - Klaveness AS fikk medhold

pexels-photo-327540.jpeg

Advokat Jørgen Klaveness AS v/ advokatfullmektig Anton Forssten vant i desember 2017 en sak i tingretten hvor spørsmålet var om en avtale mellom to næringsdrivende var urimelig.

Sommeren 2017 ble det inngått en avtale mellom de to næringsdrivende, hvor den nye driveren betalte 300.000 kr til den tidligere driveren. Det var uenighet om hva dette beløpet var betaling for.

Drift av virksomheten

Etter overtakelsen gikk virksomheten mye dårligere enn hva den tidligere driveren hadde forespeilet. Den nye driveren måtte etter hvert legge ned driften, og tok derfor kontakt med advokatfullmektig Anton Forssten for å få hjelp med å kreve pengene tilbakebetalt.

Tidligere driver var uenig

Den tidligere driveren var verken enig i at han hadde oversolgt bedriften eller i at pengene skulle tilbakebetales. Advokatfullmektig Forssten tok ut stevning for å få saken avgjort.

Avtalelovens ugyldighetsvilkår

Tingretten måtte ta stillng til hvorvidt avtalelovens ugyldighetsvilkår var oppfylt, særlig avtalelovens § 33. Av den følger det at:

«Selv om en viljeserklæring ellers maatte ansees for gyldig, binder den ikke den, som har avgit den, hvis det paa grund av omstændigheter, som forelaa, da den anden part fik kundskap om erklæringen, og som det maa antages, at han kjendte til, vilde stride mot redelighet eller god tro, om han gjorde erklæringe gjælende.»

Kort forklart var det avgjørende for spørsmålet om det var noen forhold ved virksomheten som den tidligere driveren burde ha informert den nye om ved avtaleinngåelsen, samt om det var i strid med redelighet og god tro å ikke gjøre den nye driveren kjent med disse forholdene.

Tingretten var enig

Tingretten var enig i at vilkårene i avtaleloven § 33 var oppfylt, og dermed at avtalen var ugyldig.

Den tidligere driveren ble dømt til å tilbakebetale mesteparten av det omstridte beløpet, samt sakskostnader til Adokvat Jørgen Klaveness AS sin klient.