Tvist om eiendomsrett til katt - Klaveness AS fikk medhold

pexels-photo.jpg

Advokat Jørgen Klaveness AS v/ advokatfullmektig Anton Forssten vant nylig en sak i forliksrådet vedrørende eiendomsrett til en katt.

Våren 2017 ble en bengalsk katt oveført fra en dyrekarantene tilknyttet en flyplass, til et omplasseringshjem for dyr. Gjennom omplasseringshjemmet fikk katten en ny eier, denne eieren overtok katten og ga den et nytt hjem.

Kort tid etter at katten hadde fått ny eier, så ønsket den tidligere eieren å få katten tilbakeført til seg.

Den nye eieren ønsket å beholde katten, og tok kontakt med advokatfullmektig Forssten for å få hjelp med å bestride tilbakeføringskravet.

Dyr og løsøre

Dyr er levende vesener, og er for mange likestilt med mennesker. De aller fleste kjenner noen som har et kjæledyr som de er svært glade i. Dyr regnes imidlertid som løsøre i disse typer saker, og løsøre som er ervervet i god tro, kan som hovedregel ikke tilbakeføres. Dette følger av godtroerervervloven § 1.

Tidligere eier var uenig

Den tidligere eieren var ikke enig, og tok ut forliksklage mot den nye eieren for å få katten tilbakeført. Den tidligere eieren argumenterte med at siden katten hadde en chip, så kunne den nye eieren umulig ha vært i god tro da den ervervet katten fra omplasseringshjemmet.

Godtroerverv

Forliksrådet måtte ta stilling til hvorvidt den nye eieren var i god tro i henhold til godtroerervervloven § 1 ved overtakelsen av katten. Bestemmelsen lyder slik:

  1. «Blir en løsøreting solgt av den som sitter med tingen og får mottakeren den overlevert til seg i god tro, hindrer det ikke rettsvinning etter avtalen at avhenderen mangler rett til å rå over tingen. Det samme gjelder ved annen avhending mot vederlag, hva enten det er til eie, bruk eller pant.
  2. Mottakeren er i god tro når han ikke forstår at avhenderen mangler rett og heller ikke burde ha forstått det om han hadde vært så aktsom som det må kunne kreves etter forholdene ved avhendingen, tingens art og omstendighetene ellers.»

Forliksrådets dom

Forliksrådet fant det bevist at den gamle eieren hadde motatt flere oppfordringer og purringer for å kunne hente katten hjem. Videre at når disse fristene ble oversittet, ble eierskapet til katten fratatt da den ble overført til omplasseringshjemmet. Dermed måtte den nye eieren anses for å ha vært i god tro da katten ble hentet ut fra omplasseringshjemmet. Advokat Klaveness AS sin klient ble dermed kattens rettmessige eier.