Klientene fikk bli i Norge

pexels-photo-534204.jpeg

Et ektefellepar fikk varsel om at politiet forberedte sak om utvisning etter utlendingsloven § 122 første ledd. Advokatfullmektig Belinda Forssten tok saken, og fikk fullt medhold. 

Ektefellene hadde bodd i Norge siden 90-tallet og hadde permanent oppholdstillatelse. De hadde felles barn boende hos seg. I 2017 ble ektefellene dømt for tyveri etter straffeloven 2005 §§ 322 og 321. På bakgrunn av de straffbare forholdene forberedte politiet sak om utvisning.

Politiet hadde feilaktig lagt til grunn at ektefellene kunne utvises av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet etter utlendingsloven § 122 første ledd. Politiet hevdet at det forelå personlige forhold som innebar en umiddelbar og tilstrekkelig alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn.

Advokatfullmektig Forssten mente at politiet/UDI hadde vurdert saken basert på feil grunnlag. Utlendingsloven § 122 har i annet ledd unntak der utlendingen har varig oppholdsrett etter utlendingsloven § 115 eller har oppholdt seg 10 år i riket. Det må i slike tilfeller foreligge henholdsvis tungtveiende hensyn til offentlig orden eller sikkerhet som tilsier at utlendingene må utvises. 

I tillegg skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn i saken.

UDI konkluderte med at tyveriene var ikke slike «tungtveiende hensyn» som tilsa at ektefellene kunne bli utvist.