Klienten fikk oppholdstillatelse

42576441_2143697929180049_8500515855388377088_n.jpg

En av våre klienter mottok et forhåndsvarsel fra UDI om tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse, begrunnet i at klienten hadde gitt UDI uriktige opplysninger og at vilkårene for oppholdstillatelse ikke var oppfylt.

UDI mente at vår klient ikke var ansatt som faglært arbeidstaker, at han hadde arbeidet for flere arbeidsgivere, og at han ikke hadde hatt en høy nok lønn.

Dagen etter, mottok klienten et vedtak med avslag på søknad om fornyet oppholdstillatelse, og utvisning.

Advokatfullmektig Belinda Forssten tok på seg saken, og vant fullt ut. Klienten fikk midlertidig oppholdstillatelse, og fikk dermed bli i Norge.

Spørsmålet i saken var om klienten hadde oppfylt samtlige vilkår i perioden han hadde oppholdt seg i Norge, og om han hadde gitt uriktige opplysninger til utlendingsmyndighetene. Siden var spørsmålet om fortsatt oppfylte vilkårene i dag, og fremover tid.

Advokatfullmektig Forssten argumenterte for at klienten hele tiden hadde arbeidet som faglært, og at det var en stor etterspørsel etter hans kompetanse i Norge. Arbeidsgiver bekreftet dette i en uttalelse.

Siden var spørsmålet om klienten oppfylte vilkåret om å arbeide heltid hos kun en arbeidgiver. Klienten hadde i en periode hvor han var ansatt hos sin hovedarbeidsgiver, samtidig arbeidet for en arbeidsgiver nummer 2.

Advokatfullmektig Forssten argumenterte for at det ikke er noe som tilsier at man ikke kan arbeide hos en arbeidgver nummer 2, under tiden man er på ferie fra arbeidsgiver nummer 1. I tillegg, ble det argumentert for at det kan gjøres unntak fra hovedregelen, med en konkret vurdering av stillingens art.

Reglene tar sikte på å forhindre at en person tar arbeid hos flere arbeidsgivere for å oppnå kravet om «heltidsarbeid». Hensikten er ikke å hindre at en arbeidstaker som allerede arbeider heltid for en arbeidsgiver, i tillegg tar ekstra arbeid for å opparbeide seg ytterligere arbeidserfaring innenfor samme fagfelt og tjene litt ekstra penger. Poenget er her at en person ikke oppfyller kravet til heltidsarbeid dersom han arbeider for eksempel 20% for flere arbeidsgivere, som til sammen utgjør en heltidsstilling.

Videre, så mente UDI at vår klient ikke oppfylte kravene til normale lønns- og arbeidsvilkår. Vår klient ble betalt mindre enn det som ble forespeilet av arbeidsgiver. Advokatfullmektig Forssten argumenterte for at kravene tilsier at lønns- og arbeidsvilkårene ikke må være dårligere enn gjeldene tariffavtale eller regulativ for bransjen. I dette tilfellet fantes ikke tariffavtaler, eller regulativ, og da måtte en falle tilbake til hva som er “normalt” for vår klients stilling på arbeidsstedet.

Hensikten med disse reglene er å hindre sosial dumping, og at norsk arbeidsraft blir fortrengt for billigere utenlandsk arbeidskraft.

Vår klient oppfylte ikke kravene samtlige måneder han hadde arbeidet i landet. Men, Advokatfullmektig Forssten argumenterte for at vår klient hverken var utsatt for sosial dumping, eller fortrengte norsk arbeidskraft. På grunn av lang reisevei til arbeidsplassen, jobbet han redusert, men minst 80%. Lønnsnivået må vurderes etter hvor mye arbeidstakeren arbeider.

Advokatfullmektig Forssten argumenterte videre for at man er nødt til å se på arbeidsperioden som en helhet, en enkelt måned kan ikke være avgjørende. Dermed, oppfylte han likevel lønnskravene samtlige måneder.

Viktig lærdom å ta med seg fra denne saken:

  • Vær nøye med å gi UDI korrekte opplysninger, og gi beskjed snarest dersom noe har endret seg.

  • Orienter deg om hva som er vilkårene for oppholdstillatelsen, og sørg for at du hele tiden oppfyller disse, herunder må du blant annet sørge for at du:
    a) Har samme arbeids- og lønnsvilkår som dine norske kolleger
    b) Arbeider minst 80% for én arbeidsgiver

  • Er du usikker på noe så bør du snarest ta kontakt med UDI eller en advokat.

  • Ha et godt forhold med din arbeidsgiver, det er svært nyttig dersom du skulle ha behov for en god uttalelse mv. fra din arbeidsgiver

  • Ta kontakt med advokat med en gang du får et forhåndsvarsel, eller et vedtak fra UDI