Utestengelse fra arbeidsplassen

42520847_2245861905647289_1556701958608257024_n.jpg

Advokat Jørgen Klaveness AS v/ advokatfullmektig Belinda Forssten fikk nylig medhold i Fredrikstad tingrett i arbeidsrettslig tvist. Forssten representerte arbeidstaker som reiste sak mot sin tidligere arbeidsgiver. Saken gjaldt betaling av lønn og feriepenger, samt erstatning etter ulovlig oppsigelse. Arbeidsgiver fremmet underveis i prosessen et motkrav om erstatning for kontraktbrudd.

Det sentrale spørsmålet i saken var om arbeidstakeren i realiteten ble sagt opp, eller om han sluttet å komme på jobb. Arbeidstaker anførte at han var blitt utestengt fra jobb, mens fra arbeidsgivers side var det anført at arbeidstaker aldri møtte på jobb, og at arbeidstaker urettmessig begynte i arbeid for et konkurrerende firma.

Det ble vist til at det etter rettspraksis er en høy terskel for å kunne konstatere at oppsigelse er skjedd gjennom handling fra arbeidsgiver. Om det foreligger en oppsigelse beror på en nærmere helhetsvurdering, hvor arbeidstaker har bevisbyrden.

Retten kom videre til at kommunikasjonen fra arbeidsgiver i denne saken var uheldig. Det tok en måned fra arbeidstakers siste arbeidsdag til det forelå skriftlig kommunikasjon fra arbeidsgiver. Arbeidstaker på sin side tok initiativ for å få avklart situasjonen ved å sende rekommanderte brev til arbeidsgiver.

Retten kom til at arbeidstaker var blitt utestengt fra jobb, og at oppsigelsen fra arbeidsgiver var ulovlig. Arbeidstaker ble tilkjent erstatning, lønn for overtid, feriepenger og saksomkostninger.

Når det gjaldt motkravet som ble fremmet av arbeidsgiver, så kom retten til at det var arbeidsgiver som brøt arbeidskontrakten slik at det ikke var grunnlag for å tilkjenne erstatning.

Viktig lærdom fra denne saken:

1. Dokumenter: Det er svært nyttig å sørge for at så mye som mulig blir dokumentert, i tilfelle det skulle bli en tvist senere. Ikke regn med at retten vil legge vitneutsagn til grunn for sine vurdringer.

2. Følg arbeidsmiljølovens krav: Som arbeidsgiver er det viktig å ha gode kunnskaper om arbeidsmiljølovens regler. Disse må følges slik at man ikke blir erstatningsansvarlig. Dette kan bli svært dyrt. Her bør man trå varsomt, og det er billigere å få hjelp til dette av advokat eller andre fagkyndige, enn å risikere å komme i ansvar og i tillegg betale sine egne og motpartens saksomkostninger.

3. Kommuniser: Mange konflikter oppstår som følge av dårlig kommunikasjon mellom partene. Sørg for å ta initiativ, og legg til rette for kommunikasjon. Dette gjelder både arbeidsgiver og arbeidstaker, men arbeidsgiver har lettere for å komme i ansvar for at kommunikasjonen er dårlig.

4. Betal de ansatte for overtid: Arbeidstakere krav på et overtidstillegg på minimum 40 % av avtalt lønn ved overtidsarbeid.