Lurt av bruktbilselger fra Fredrikstad

car-buying-car-key-car-purchase-97079.jpg

Skal du selge bil? VENT med å signere salgsmeldingen til du har garanti for oppgjøret.

Husk på at noen selgere opererer med falske kvitteringer, som får det til å se ut som om de har overført penger til deg. Vent til du har pengene i hånden, eller ser dem på egen bankkonto, eller til du får bekreftelse direkte fra kjøperens bank på at pengene vil bli sendt.

https://www.sa.no/…/lene-cecilie-40-fra-askim…/s/5-46-611709

Skriv samboerkontrakt!

adult-affection-blur-612936.jpg

Altfor ofte opplever vi at våre klienter ikke har skrevet samboerkontrakt med sin nåværende eller sin tidligere samboer. Dette kan sette deg eller den andre parten i en kjedelig situasjon.

Som et utgangspunkt tar samboere med seg det de eier ut av et samlivsbrudd. Samboere stiller ikke likt som ektefeller. Ekteskapsloven regulerer forholdet mellom ektefeller, men noe tilsvarende finnes ikke for samboere. Samboere kan omfattes av ulike regler runt om i lovverket, som sameieloven og hustandsfellesskapsloven. Vi opplever derimot at dette generelt er et uregulert område som er gjenstand for usikkerhet og konflikt for mange.

Uten samboerkontrakt kan det ved et samlivsbrudd oppstå konflikter om hvem som eier bilen, boligen eller innbo, samt hvem som eventuelt ansvarer for gjeld tilknyttet til disse.

Også under samlivet kan det oppstå konflikter, for eksempel om hvem som skal betale for hva, og hvor mye.

Det er ingen formkrav knyttet til samboerkontrakter. Men for å unngå at kontrakten byr på tvil, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat slik at samboerkontrakten er tydelig og konsis.

Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi dere med å skrive en samboerkontrakt raskt og enkelt. Den beste tiden å skrive en slik kontrakt, er mens man fortsatt er gode venner og har tro på fremtiden.

Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinne

46768218_10155821725156905_7766957598967857152_n.png

I dag er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

 25. november skal rette søkelys mot vold mot kvinner som globalt problem, og noe som finner sted i alle samfunn og kulturer. Vold mot kvinner er aldri noen privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utvikling av alle samfunn tilbake.

Fakta om vold mot kvinner

35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold. I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner.

Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt

Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år

250 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 15 år

200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse

 

Kilde: https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Internasjonal-dag-for-avskaffelse-av-vold-mot-kvinner

FNs internasjonale barnedag - 20. november

children-cute-excited-225017.jpg

Til alle verdens barn, gratulerer med dagen!

FNs internasjonale barnedag markeres den 20. november hvert år for å promotere internasjonal samhandling og bevisstgjøre barn over hele verden om deres rettigheter. Hovedemålet er å forbedre velferden til verdens barn.

Dagen markerer jubileet for Barnekonvensjonen. Den trådte i kraft i 1990, og er den menneskerettighetskonvensjonen som flest land har skrevet under på.

Dette er noen av rettighetene som er omtalt i Barnekonvensjonen:

Alle barn er født frie og er like mye verdt.

Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.

Alle barn har rett til beskyttelse.

Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.

Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.

Alle barn har rett til å gå på skole.

Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.

Alle barn har de samme rettigheten

Kilde: https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/FNs-internasjonale-barnedag

Internasjonal toleransedag

I dag er den internasjonale toleransedagen! Hva har du gjort i dag, for å vise toleranse for menneskene rundt deg?

I 1996 vedtok FNs generalforsamling at 16. november skulle være den internasjonale toleransedagen. FN ønsket med dette å fokusere på toleranse, menneskerettigheter og grunnleggende menneskelige friheter. Alle medlemsland oppfordres til å fremme toleranse.

Hvordan kan vi bekjempe intoleranse?

Gjennom lovgivning: enhver stat har plikt til å følge menneskerettighetslovene, samt forby hatkriminalitet og diskriminering av minoriteter.

Gjennom utdanning: intoleranse er ofte et resultat av uvitenhet og frykt for det ukjente. Barn må lære om toleranse og menneskerettigheter.

Gjennom tilgang til informasjon: en fri presse og mangfold av meninger er viktig for å bekjempe de som sprer intoleranse i det offentlige rom.

Gjennom personlig refleksjon: alle har et ansvar for å ikke spre intoleranse.

Gjennom å finne lokale løsninger: selv om verden blir mer og mer global, finnes løsningene på lokalt nivå og hos enkeltindividet. Vi er alle en del av løsningen.

Kilde: https://www.fn.no/…/FN-…/Kalender/Internasjonal-toleransedag

Gratis advokat en hel dag!

JK_MG_7287-8.jpg

Mandag, 03.12.2018 mellom klokken 09:00 til 11:30 og 12:30 til 15:00 tilbyr vi gratis advokat en hel dag!

Vi står klare hele dagen for å ta et møte med deg, og for å vurdere din sak.

Vi fører køsystem, og du må ringe på forhånd for å melde deg opp og eventuelt booke tid.

Du får best utbytte av møtet dersom du har forberedt deg godt. Skriv ned spørsmålene dine på forhånd. Lag gjerne en oversikt over saken din, der alle viktige hendelser er skrevet ned og datert i riktig rekkefølge. Ta med brev og dokumenter som du mener er viktige for saken din og sorter dem etter dato.

Du finner oss i Tuneveien 87, 1712 Grålum.

Meld deg på ved å ringe oss på telefon 21 39 60 70, eller ved å sende e-post til ew@graalum.no.

Velkommen!

Klienten fikk oppholdstillatelse

42576441_2143697929180049_8500515855388377088_n.jpg

En av våre klienter mottok et forhåndsvarsel fra UDI om tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse, begrunnet i at klienten hadde gitt UDI uriktige opplysninger og at vilkårene for oppholdstillatelse ikke var oppfylt.

UDI mente at vår klient ikke var ansatt som faglært arbeidstaker, at han hadde arbeidet for flere arbeidsgivere, og at han ikke hadde hatt en høy nok lønn.

Dagen etter, mottok klienten et vedtak med avslag på søknad om fornyet oppholdstillatelse, og utvisning.

Advokatfullmektig Belinda Forssten tok på seg saken, og vant fullt ut. Klienten fikk midlertidig oppholdstillatelse, og fikk dermed bli i Norge.

Spørsmålet i saken var om klienten hadde oppfylt samtlige vilkår i perioden han hadde oppholdt seg i Norge, og om han hadde gitt uriktige opplysninger til utlendingsmyndighetene. Siden var spørsmålet om fortsatt oppfylte vilkårene i dag, og fremover tid.

Advokatfullmektig Forssten argumenterte for at klienten hele tiden hadde arbeidet som faglært, og at det var en stor etterspørsel etter hans kompetanse i Norge. Arbeidsgiver bekreftet dette i en uttalelse.

Siden var spørsmålet om klienten oppfylte vilkåret om å arbeide heltid hos kun en arbeidgiver. Klienten hadde i en periode hvor han var ansatt hos sin hovedarbeidsgiver, samtidig arbeidet for en arbeidsgiver nummer 2.

Advokatfullmektig Forssten argumenterte for at det ikke er noe som tilsier at man ikke kan arbeide hos en arbeidgver nummer 2, under tiden man er på ferie fra arbeidsgiver nummer 1. I tillegg, ble det argumentert for at det kan gjøres unntak fra hovedregelen, med en konkret vurdering av stillingens art.

Reglene tar sikte på å forhindre at en person tar arbeid hos flere arbeidsgivere for å oppnå kravet om «heltidsarbeid». Hensikten er ikke å hindre at en arbeidstaker som allerede arbeider heltid for en arbeidsgiver, i tillegg tar ekstra arbeid for å opparbeide seg ytterligere arbeidserfaring innenfor samme fagfelt og tjene litt ekstra penger. Poenget er her at en person ikke oppfyller kravet til heltidsarbeid dersom han arbeider for eksempel 20% for flere arbeidsgivere, som til sammen utgjør en heltidsstilling.

Videre, så mente UDI at vår klient ikke oppfylte kravene til normale lønns- og arbeidsvilkår. Vår klient ble betalt mindre enn det som ble forespeilet av arbeidsgiver. Advokatfullmektig Forssten argumenterte for at kravene tilsier at lønns- og arbeidsvilkårene ikke må være dårligere enn gjeldene tariffavtale eller regulativ for bransjen. I dette tilfellet fantes ikke tariffavtaler, eller regulativ, og da måtte en falle tilbake til hva som er “normalt” for vår klients stilling på arbeidsstedet.

Hensikten med disse reglene er å hindre sosial dumping, og at norsk arbeidsraft blir fortrengt for billigere utenlandsk arbeidskraft.

Vår klient oppfylte ikke kravene samtlige måneder han hadde arbeidet i landet. Men, Advokatfullmektig Forssten argumenterte for at vår klient hverken var utsatt for sosial dumping, eller fortrengte norsk arbeidskraft. På grunn av lang reisevei til arbeidsplassen, jobbet han redusert, men minst 80%. Lønnsnivået må vurderes etter hvor mye arbeidstakeren arbeider.

Advokatfullmektig Forssten argumenterte videre for at man er nødt til å se på arbeidsperioden som en helhet, en enkelt måned kan ikke være avgjørende. Dermed, oppfylte han likevel lønnskravene samtlige måneder.

Viktig lærdom å ta med seg fra denne saken:

  • Vær nøye med å gi UDI korrekte opplysninger, og gi beskjed snarest dersom noe har endret seg.

  • Orienter deg om hva som er vilkårene for oppholdstillatelsen, og sørg for at du hele tiden oppfyller disse, herunder må du blant annet sørge for at du:
    a) Har samme arbeids- og lønnsvilkår som dine norske kolleger
    b) Arbeider minst 80% for én arbeidsgiver

  • Er du usikker på noe så bør du snarest ta kontakt med UDI eller en advokat.

  • Ha et godt forhold med din arbeidsgiver, det er svært nyttig dersom du skulle ha behov for en god uttalelse mv. fra din arbeidsgiver

  • Ta kontakt med advokat med en gang du får et forhåndsvarsel, eller et vedtak fra UDI

Kjøring i påvirket tilstand

43126682_1128451510644340_1592389374446665728_o.jpg

Advokat Jørgen Klaveness AS v/ advokatfullmektig Anton Forssten fikk nylig medhold i Moss tingrett i en straffesak gjeldende kjøring i påvirket tilstand.

Klienten var blitt tiltalt for brudd på veitrafikkloven § 31, samt legemiddelloven § 31 annet ledd, jf. § 24 første ledd. Etter et trafikkuhell hvor klienten hadde kjørt ned et skilt, ble klienten tatt med til legevakta for å ta utvidet blodprøve. Det ble påvist forskjellige rusmidler i systemet, blant annet diazepam og amfetamin.

Klienten nektet for å ha brukt rusmidler, og forklarte for retten at han må ha blitt dopet ned. Tiltaltes forklaring kunne støttes av objektive bevis, og vitneforklaringer. Retten kom til at det forelå rimelig tvil om klienten faktisk var klar over at han inntok stoffene som ble påvist i blodprøvene. Han ble dermed frikjent for forholdene.

Viktige ting å få med seg fra denne saken:
1) Dersom du føler deg sliten eller sløv. Ikke kjør motorvogn. 
2) Følg med på din mat og drikke når du er ute på byen. 
3) Ta direkte kontakt med sykehuset/politiet dersom du mistenker at du er blitt dopet ned.

Gratis advokatvakt i Sarpsborg bibliotek

43000465_1127309097425248_379896776523513856_n.jpg

Velkommen til gratis advokatvakt i Sarpsborg bibliotek (Sandesundsveien 13, 1724, Sarpsborg) i dag fra kl. 17:00.
Advokatfullmektig Anton Forssten vil være på plass for å hjelpe dere. Tjenesten er gratis! Men du må forhåndspåmelde deg ved å ringe 69 11 60 70.

Du får best utbytte av møtet dersom du har forberedt deg godt
Skriv gjerne ned spørsmålene dine på forhånd. Lag også gjerne en oversikt over saken din der alle viktige hendelser er skrevet ned og datert i riktig rekkefølge. Ta med brev og dokumenter som du mener er viktige for saken din og sorter dem etter dato.